โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัด โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน เมื่อ 12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพวงกุญแจงานสาน หลักสูตรผ้ามัดย้อมจากใบคูน โดยอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากแกลบ โดยอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรมันสำปะหลังกรอบปรุงรส หลักสูตรนักเก็ตมันสัมปะหลัง โดยอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ