ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวุ้นดอกไม้ 3 มิติ โดยอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร หลักสูตรน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ศิลปะการห่อผ้าแบบญี่ปุ่น“ฟุโรซิกิ” และแอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยอาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และหลักสูตรกล่องของขวัญดอกไม้ “Flower box” โดย อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 13 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร