เบอร์ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีคหกรรศาสตร์

เบอร์ภายใน 

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3888
โทรสาร : 02-665-3800