วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

คณะชั้นนำแห่งคลังความรู้ เป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาไทยสู่สังคมดิจิทัล

To be the Leading Faculty of the Knowledge Repository, the Excellent Home Economics with Modern Technology, and the Valuing of Thai Wisdom through Digital Society