ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันสุดท้าย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันสุดท้าย ให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบในวันแรกจำนวน 12 คน โดยมีผศ.เชาวลิต อุปฐาก ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ ผศ.พจนีย์ บุญนา ผศ.วาสนา ขวยเขิน และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์