ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่2

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่2 ให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบในวันแรกจำนวน 32 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต และนางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง อนุกรรมทดสอบฝีมือแรงงานและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ภาค13 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผศ.นันทวัน ชมโฉม ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ ผศ.พจนีย์ บุญนา ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต ดร.วไลภรณ์ สุทธา ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม ผศ.วาสนา ขวยเขิน และ อ.นิศารัตน์ สุขเอม คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์