โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพชุมชนเข้มแข็ง

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัด โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มน้ำพริกแกงและกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ กลุ่มชุมชนน้ำพริกแกงและกลุ่มชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนำวัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพของชุมชน ให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 8 หลักสูตรโดย มีวิทยากรดำเนินการ ดังนี้ หลักสูตรน้ำพริกมะขาม ลูกหนามแดง น้ำพริกไก่กรอบทรงเครื่อง โดย ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม อ.บุญยนุช ภู่ระหงษ์ วิทยากร หลักสูตรน้ำพริกหมูสับปะรด น้ำพริกเผาทรงเครื่อง โดย อ.ปรัชญา แพมงคล อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ วิทยากรหลักสูตรถังผ้าอเนกประสงค์และที่ใส่พวงกุญแจ โดย อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อ.อัชชา หัทยานานนท์ วิทยากร หลักสูตรประเป๋าทรงโฮโบ กระเป๋าทรงคลัทช์ โดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ อ.สรรษยนีย์ เต็มเปี่ยม

Comments are closed.