โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ  อบรมเชิงปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ ความเชียวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าอบรม ในการสร้างอาชีพของชุมชนให้เข็มแข็งต่อไป ประกอบด้วย 6 หลักสูตรได้แก่ กระเป๋าผ้าลายเส้น โดย ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่อง กระเป๋าใส่แว่นตา ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ อ.สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น กล้วยหมี่กรอบ อ.เชาวลิต อุปฐาก อ.ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วุ้นเค้กผลไม้เชื่อม โดย อ.ปรัชญา แพมงคล อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  การประดิษฐ์ตะกร้าจากผ้ายืดและกระเป๋า Color Drip โดย อ.สุกัญญา จันทกุล อ.สมปราถนา สุขละ อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย  รำพึงจิต อาจรย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   เมื่อ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ ชมรมผู้สูงอายุ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Comments are closed.