สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 78 คน โดยในวันนี้เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี เมื่อ 26  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และคุณโอภาส คำอ่อน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค13 กระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการจัดสอบภาคทฤษฎี แก่ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4