วาฟเฟิลข้าวไรซ์เบอร์รี่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช นำทีมวิทยากรร่วมอบรมหลักสูตร “วาฟเฟิลข้าวไรซ์เบอร์รี่” สอนโดย อ.เชาวลิต อุปฐาก และ อ.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์ประประสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 16 ในโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพวันละหลักสูตร รวม 20 หลักสูตร ภายในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 25 ม.ค. 60 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Comments are closed.