ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรการจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์

วันที่  24 ม.ค. 60 งานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดสอนหลักสูตรสร้างอาชีพวันละหลักสูตร รวม 20 หลักสูตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ซึ่งการอบรมหลักสูตรที่ 15 คือหลักสูตร “การจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์” โดยวิทยากร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต และ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจาสาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.