ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรลาบทอด

ตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา หวังนิพพานโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สอนการทำลาบทอดให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช
การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม

Comments are closed.