ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตร เครปเย็น

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอ.บุณยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สอนการทำเครปเย็น ให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม

 

Comments are closed.