โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระยะที่ 1

ฝ่ายบริหาร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งฝึกอบรมให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ และศิลปวัฒธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ การจัดโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ“เปลี่ยนกิน เปลี่ยนชีวิต กับ 3 อ.” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนาวิทยา ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา