อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2562 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ มาเลเชีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและ สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ และอาจารย์วรลักษณ์  ป้อมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอหารและโชนาการ เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย             และผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                คหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการจัดดอกไม้

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและมอบใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยที่ผ่านการอบรม