จัดทดสอบฝีมือกุ๊กภาคทฤษฎี

คหกรรมศาสตร์…ทดสอบฝีมือกุ๊กภาคทฤษฎี

     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 70 คน โดยในวันนี้เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารปฏิบัติการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และนายโอภาส คำอ่อน ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทดสอบ