ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และผศ.อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตราฐาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี โรงเรียนสอนการอาหาร เอ็มเอส ซี ภัตคารบลูเอเลเฟ่นท์ และบริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคน จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือขั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ 

Comments are closed.