จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ประสานงานโดย ผศ.อภิรัติ  โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Comments are closed.