ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรน้ำยาล้างจาน

งานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 10 วันที่ 19 มกราคม 2560 คือ น้ำยาล้างจาน และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สอนโดย อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

Comments are closed.